Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

понедељак, 22 јануар 2018
Упутство за покретање медијације

КОРАК 1- Преузмите образац захтева за покретање поступка и читко га попуните. (Образац захтева можете преузети овде или на шалтеру за информације Основног суда у Нишу)

Образац захтева за медијацију (word, 43kb)

КОРАК 2 – Предајте захтев у пријемној канцеларији Основног суда у Нишу (канцеларија бр.35) или га пошаљите поштом на адресу '' Центар за медијацију –Одељење у Нишу ''.

Ако је у току неки поступак пред судом, можете у току самог поступка предложити да се спорни однос реши у поступку медијације.

По пријему вашег захтева,админстрација Центра за медијацију це ступити у контакт са супротном страном и упознаце је са вашом иницијативом.

У колико је супротна страна сагласна да се ваш спорни однос реши у поступку медијације,обавестићемо вас о висини трошкова које је потребно да предујмите пре покретања поступка.

Када обе стране доставе Центру за медијацију доказ о извршеној уплати предујма,биће одреден термин за избор медијатора и заказивање прве сесије о чему ће Вас детаљно информисати службеници Центра за медијацију.

Време које је потребно за покретање поступка медијације,од подношења захтева до одржавања прве сесије,у колико су за то испуњени сви предвидени услови, износи највише 20 дана, и за то гарантује ЦЕНТАР ЗА МЕДИЈАЦИЈУ-Одељење у Нишу.

У наставку текста следи преглед висине накнада за рад у поступку медијације, које стране у спору, у колико се другачије не договоре,сносе на једнаке делове.

Још једном напомињемо да је уплата предујма трошкова поступка медијације, поред обостране сагласности страна у спору, главни услов за покретање поступка медијације.

Накнада за рад у поступку медијације

Накнада за рад у поступку медијације у граданским и управним стварима износи:

Накнада
 
код спора чија се вредност не може проценити

115 поена

до 45.000

160 поена

од 45.000 до 135.000

225 поена

од 135.000. до 270.000

280 поена

од 270.000 до 450.000

340 поена

од 450.000 до 900.000

405 поена

од 900.000 до 1.800.000

490 поена

од 1.800.000 до 3.600.000

585 поена

од 3.600.000 до 7.200.000

695 поена

од 7.200.000 до 14.400.000

790 поена

преко 14.400.000

1000 поена

Тарифе су исказане у поенима тако да је 1 поен једнак динарској противвредности за 1 еуро обрачунато по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.Све накнаде регулисане овом Тарифом изражене су у нето износу и на њих ће се обрачунавати порез на додату вредност.

Инструкција за уплату накнаде трошкова


 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje